საკრებულოს დადგენილებები

საკრებულოს დადგენილებები

დადგენილება № 22
,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება № 24
,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის საკრებულოს აპარატისა და გამგეობის სტრუქტურების დამტკიცების შესახებ“

დადგენილება № 25
,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’

დადგენილება № 27
,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

 

დადგენილება # 29
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება # 3
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების განკარგვის,დაფინანსებისა დაგაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება # 48
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შწსახებ

დადგენილება #46
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ