საკრებულოს განკარგულებები

საკრებულოს განკარგულებები

№1
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ელექტრონულ ორგანოდ ვებ-გვერდის გამოცხადებისა და ძირითადი სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ

№2
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდის, სოციალური და სხვა პროგრამების განკარგვისა და დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ

№3
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ

№4
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #5
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის- ახალგორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფუძნების შესახებ

განკარგულება #6
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #7
“ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდის, სოციალური და სხვა პროგრამების განკარგვისა და დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ” ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 3 იანვრის #2 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება #8
”გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 თებერვლის #4 და 2011 წლის 18 თებერვლის #6 განკარგულებებიs ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ

განკარგულება #9
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის — ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვანის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #10
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #11
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე შ.პ.ს. ”ახალგორის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურისათვის” თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება #12
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

განკარგულება №14 №15
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ს.წეროვანი

2013წ.

1 მაისი

განკარგულება #12
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო