გამგებლის ბრძანებები

გამგებლის ბრძანებები

ბრძანება N2-164
რაგბის ფესტივალის ჩატარების ღონისძიების შესახებბრძანება N-2-139
ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებთათვის გამოყოფილ ტყეკაფში გზის გაყვანის სამუშაოების შესახებ

ბრძანება #2-46
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის მუდმივმომქმედი სააუქციონო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება #2-46
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის მუდმივმომქმედი სააუქციონო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება # 2-137
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტრანსპორტის დაქირავების მუხლიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

ბრძანება # 2-34
დევნილთა ტრანსპორტირების ღონისძიებების დაფინანსების შესახებ

ბრძანება # 2-23
კონკურსის საფუძველზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა დანიშვნის შესახებ

ბრძანება # 2-14
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

ბრძანება # 2-11
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება # 2-08
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის შექმნის შესახებ

ბრძანება #1-057
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტრანსპორტის დაქირავების შესახებ სპორტული ღონისძიებებისათვის თანხების გამოყოფის შესახებ

ბრძანება # — 073
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტრანსპორტის დაქირავების შესახებ მუხლიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

ბრძანება #-076
ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტრანსპორტის დაქირავების შესახებ მუხლიდან თანხის გამოყოფის შესახებ